barcarole: Galina Ulanova coaching Nikolai Tsiskaridze for…

barcarole:

Galina Ulanova coaching Nikolai Tsiskaridze for Narcissus, photos by Mikhail Logvinov.