Olga Belik, Anna Smirnova, and Maria Shevyakova as the Saints in…

Olga Belik, Anna Smirnova, and Maria Shevyakova as the Saints in Vladimir Varnava’s Yaroslavna (Mariinsky Ballet, 2017)