Anastasia Plotnikova (Bolshoi Ballet Academy, 2017)

Anastasia Plotnikova (Bolshoi Ballet Academy, 2017)