strechanadi: Nikola Marova photo Mervyn Sterne…

strechanadi:

Nikola Marova

photo Mervyn Sterneck