Maria Allash as Nikiya in La Bayadère (Bolshoi…

Maria Allash as Nikiya in La Bayadère (Bolshoi Ballet)