Ludmila Semenyaka and Yuri Possokhov in The Sl…

Ludmila Semenyaka and Yuri Possokhov in The Sleeping Beauty (Bolshoi Ballet)