goodgolly-missmolly88: Oksana Skorik in costum…

goodgolly-missmolly88:

Oksana Skorik in costume for La Bayadere.

Photo by Ira Yakovleva.